Haluatko kalastusoppaaksi

Työn kannalta keskeisimmät vaatimukset

Opasvene

Opastoiminnassa käytettävän veneen tulee olla katsastettu vuokraveneeksi, pois luettuna soutuveneet. Veneellä tapahtuvaan opastoimintaan löytyy keskeisimmät määräykset Trafin kotisivuilta. Sivuilta löytyy tärkeää tietoa:

 • Vuokraveneiden laitteet ja varusteet
 • Kotimaan liikennealueiden rajat (opastoiminta merellä)
 • Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Kalastusoppaan vene katsastetaan vuokraveneeksi. Vuokraveneen voi katsastaa Trafin virkamies tai sitten heidän sopimuskatsastajansa. Pienyrittäjälle sopimuskatsastajat tulevat huomattavasti edullisemmaksi. Luettelo katsastajista löytyy myös Traficomin sivuilta. Vuokraveneen miehityksestä on säädetty laissa laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta mm. § 6 ja § 15.

Merenkuluntarkastajalta saadun suullisen tiedon mukaan ammattikäytössä olevissa veneissä ei tarvita CE-luokitusta. Käytännössä katsastusluokka perustuu kuitenkin osittain CE-luokitukseen, joten esimerkiksi uusia C-luokkaan määriteltyjä veneitä ei siten voisi edes katsastaa avomerelle. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia erityisesti lohta uisteleville oppaille. Ne veneet, jotka jo on katsastettu avomerelle, voidaan katsastaa sinne, vaikka CE-luokitus olisikin jotain muuta. Ainakaan Turussa katsastaja ei suostunut katsastamaan avovenettä luokkaan III.

Esimerkiksi itse tehtyä CE-luokittelematonta venettä ei voi heti katsastaa, vaan venettä pitäisi ”koekäyttää” viisi vuotta ennen katsastusta. Vanhat katsastukset ovat voimassa niin kauan, kuin katsastustodistuksessa on mainittu.

Vuokraveneen miehitys

Trafi vahvistaa miehitettynä vuokrattavan vuokraveneen miehityksen laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 6 §:n säännösten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että veneessä on miehitystodistus, jossa on määrätty veneen miehistön pätevyys minimissään. Tämä paperi on siis miehitettynä vuokrattavassa aluksessa oltava ja se maksaa reilut 90 €.

Vuokraveneen kuljettajakirja

Jotta pystyy kuljettamaan vuokraveneeksi katsastettua venettä, tulee kipparin suorittaa vuokraveneen kuljettajakirja. Vuokraveneen kuljettajankirjan vaatimukset ovat samat kuin Kansainvälinen huvivene kulj. kirjan täydennettynä ns. lakitentillä. Tentissä varmennetaan että henkilö tietää merilain velvoittamat päällikön vastuut ja velvollisuudet.

Tutkinto koostuu kolmesta eri osasta. Kipparin täytyy:

Opastoiminnassa käytettävän veneen tulee olla katsastettu vuokraveneeksi, pois luettuna soutuveneet. Veneellä tapahtuvaan opastoimintaan löytyy keskeisimmät määräykset Trafin kotisivuilta. Sivuilta löytyy tärkeää tietoa:

 • Käydä tenttimässä merilaki
 • Suorittaa rannikkolaivurin tutkinto
 • Suorittaa EA1 tutkinto. EA1 ei vaadi vuosittaista leimaa. Kilta kuitenkin suosittelee vuotuisten ensiaputietojen ja taitojen päivittämistä.

Rannikkolaivurikursseja järjestävät esim. kansalaisopistot tai kurssiaineiston voi opetella itse ja käydä pelkässä tentissä.

EA1 kurssea järjestetään ympäri maata mm. SPR:n toimesta.

Tentin voit tulla suorittamaan Trafin alueellisiin toimipisteisiin. Lakiosuudessa tentitään vesiliikenne asetus (124/1997), ja merilain luku 6 (aluksen päällikkö), luku 16 (meripelastus) sekä luku 18 (päiväkirjat, meriselitys ja katsastus). Lisäksi varmistetaan, että henkilö ymmärtää meriturvallisuusmääräyksen vuokraveneiden laitteista ja varusteista. Sen jälkeen kun olet tentin hyväksytysti suorittanut niin voit hakea vuokraveneenkuljettajan pätevyyskirjaa.

Hakemukseen liitetään mukaan:

 • Kopio KVHV kirjastasi tai rannikkolaivurin todistuksesta
 • Todistus ensiapukoulutuksesta
 • Toisen henkilön todistus veneen käsittelytaidosta (vapaamuotoinen)
 • Kopio ajokortista (tai lääkärintodistus terveydentilasta).

Vaihtoehtona itseopiskelulle voi osallistua kurssille. Vuokraveneen kuljettajatutkintoon tähtääviä kursseja järjestävät mm.seuraavat ammatilliset koulutuskeskukset.

 • Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinna
 • Ammattiopisto Livia, Kirjala

Ammattivaatimukset

Kalastusoppaana menestyvät yleensä sellaiset yrittäjät, jotka ovat pitkään harrastaneet kalastusta ja tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tärkein ammatillinen osaaminen tulee siis vesillä vietetyistä lukemattomista tunneista.

Opastoimintaan liittyy myös muuta kuin pelkkä kalastustaito, kuten yritysmuodon valinta, taloushallinta ja markkinointi. Näihin asioihin voi kouluttautua suorittamalla opetushallituksen vuonna 2005 hyväksymän kalastusoppaan ammattitutkinnon.

Kalastusoppaan ammattitutkinto voidaan tehdä näyttötutkintona ja näyttöihin voi mennä suoraan itse opiskelemalla. Ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta järjestetään muutamissa oppilaitoksissa ja koulutus kestää 15-40 opintoviikkoa, oppilaitoksesta riippuen. Koulutusta järjestävät mm:

 • Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvola
 • Ammattiopisto Livia, Kirjala
 • Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
 • Koillis-Suomen aikuiskoulutus, Kuusamo
 • Kuusamon ammattioppilaitos Koillismaa

Kalastusluvat

Kun opas ottaa asiakkaita matkaansa, rinnastetaan se kalastuskilpailua vastaavaksi järjestetyksi tilaisuudeksi. Kaikkeen opastoimintaan tarvitaan lupa ammatin harjoittamiseen, joka voi olla

a) vesialueen omistajan esim. osakaskunnan myöntämä lupa opastoimintaan. Tämän lisäksi tarvitsee jokaisella 18-64 vuotiaalla asiakkaalla olla kalastonhoitomaksu suoritettuna.Useammalla vavalla uistelua varten voi osakaskunta tai vesialueen omistaja myöntää erityislupia.

b) alueellisen ELY-keskuksen myöntämä opaslupa, joka tarvitaan silloin kun viedään asiakkaita kalaan joilla on vain kalastonhoitomaksu suoritettuna. ELY-keskus myöntää oppaalle 5 vuodeksi kerrallaan oikeuden viedä asiakkaita toimialueelleen kalaan. Maksu tästä toimiluvasta on ELY-keskuksen päätettävissä. Yleensä se on 100 euroa.

Kun viiden vuoden toimilupa on saatu, pitää oppaan maksaa vielä vuosittainen maksu siitä, että voi viedä asiakkaita kalastonhoitomaksulla kalaan. Tämä maksu, joka velvoittaa myös jälkiraportointiin ELY:lle, on ollut niin ikään 100 euroa. Näiden lisäksi on asiakkailla aina oltava omat luvat eli kalastonhoitomaksu suoritettuna. Asiakkaat voivat hankkia lupansa itse tai sitten opas voi hoitaa ne kuntoon.

Hygieniapassi

Mikäli kalastusmatkalla valmistetaan eväitä tai ruokaa, tulee valmistamiseen osallistuvilla henkilöillä olla hygieniapassi.

Turvallisuusasiakirja

Kalastusmatkoja järjestävällä yrittäjällä on oltava turvallisuusasiakirja, josta selviää miten tulee toimia onnettomuuden sattuessa.
Linkistä löytyy Kimmo Rintalan tekemä malli, jota Killan jäsenet voivat käyttää pohjana.

Turvallisuusasiakirja

Takaisin etusivulle